Янка Купала

RSS Feed

Адцвітанне

Сярэдняя: 4.6 (27 галасоў)
Не шасцяць каласы, Звон не валіцца з касы, Не кладуцца ў стог пласты, Толькі сыплюцца лісты На яловыя кусты, На сухія верасы. Не іскрыцца небазор, Не цвіце трава-чабор, Не цыгліць птушыны стан, Толькі поўзае туман, Вецер б'е ў нямы курган, — Шапаціць імглісты бор. Змога вольная снуе, Вочы ўставіўшы свае, То галубне, то пужне. Сэрца б'ецца у паўсне, Думка сэрцу аб вясне Здрадны голас падае.Jordan

Буслы

Сярэдняя: 3.9 (7 галасоў)
Падчысціла ўзвіжанне ўсю зямлю шчыра,
    Ліст зводзе хмызняк заскаруслы...
Злятаюцца буслы к адлёту у вырай,
    На сходку сыходзяцца буслы.

Дзе плотам граніцу адвёў сабе выган,
    За прасла пашчэпліваў прасла, —
За выганам буслы рашаюць суд мігам,
    Пакуль дню лучына не згасла.

Хто Млечны Шлях ноччу дагледзіць не зблудзе,
    Хто мора адмерыць крыламі, —
Той вылеціць толькі ў далёкія людзі,
    Той вылеце ў вырай з бусламі.

Клякочуць, хлапочуць. I крыллі, і скабы
    Сусед аглядае суседа,
Разводзяць і дзеляць, хто дужы, хто слабы,
    Хто болей, хто меней свет зведаў.

Зрабілі агледзіны, зрадзілі раду,
    К канцу прыбліжаецца сходка,
Шнур зладзілі к выраю ў згодзе і складу,
    Сціхае гамонка-клякотка.

Ўжо мецяцца к лёту, ўжо хлопаюць крыллі...
    Бач, бусел адзін стаіць хмуры, —
Яго аднаго усе неяк забылі,
    Адзін ён не змесціўся ў шнуры.

Стаіць і чакае сабе прыгавору, —
    Знаў — буслава сходка не смешкі...
Ой, болей яму не пабачыці мора,
    Не бачыці выраю сцежкі!

I зноў ўсклекаталі крылатыя сябры:
    — Ён слабы, не наскага міру!
Хай гіне,  хто слабы, згнілі ў каго  жабры!
    Смерць буслу, няздатнаму ў вырай!

Смерць! смерць!.. Задымела пуховае пер'е,
    З-пад сэрца кроў хлынула стужкай...
I, споўніўшы прыгавар, буслы ў бязмер'е,
    Узняліся за дружкаю дружка.

Шнур доўгі паплёўся пад небам вячыстым,
    Плыў з клёкатам далей і далей,
Аж згінуў з-пад вока у воблаках мглістых,
    Спавіўся ў туманныя хвалі.

А там, а за выганам сцелецца поле,
    На полі рассыпаны косці,
Над косцямі вецер гуляе, скаголе,
    Груган залятае у госці.

А там, ля касцей залаціцца пярсцёнак
    А надпіс чужой на ім мовай:
«Як вернецца бусел з нязнаных старонак
    Ка мне мілы вернецца ўзнова...»
Kobe 10 ELite PE

Восень

Сярэдняя: 3.5 (10 галасоў)
Села пад пушчаю Восень, Вочы ўтаропіўшы ўдаль; Жаль ёй павяўшых дакосін, Спетых дажынак ёй жаль. Пацеры шчыра шапоча, Нудную шэпча мальбу; Творыць паціху уночы Свету сваю варажбу. Склікала вецер і хмары, Кожнаму дзела дала: Вецер завыў на папары, З хмары павісла імгла. Вецер, убраўшыся ў сілы, Лесам, як вехцем, трасе, Крыж вырывае з магілы, Круціць салому ў страсе. Хмара, упіўшыся морам, Хвошча і хвошча дажджом, Плача нязмераным горам, Жаліць душу, як нажом. Вецер і хмара дахаты Просяцца, лезуць смалой: Вецер дзьме ў комін заўзята, Хмара лье ў вокны залой. Ў шчылінах свіст не сціхае, Муціць, варожыць, кляне, Як бы жывы хто ўздыхае Ў слёзнай паўяве, паўсне. Мокрыя каплі на шыбах Плюскаюць, хлюпчуць, бубняць, Быццам людцоў у сялібах Мецяць патопай даняць. — Скуль вы? Што трэба вам, госці, Зваў вас які гаспадар? — З хаты пытаецца хтосьці Буйнага ветру і хмар. — Восень сюды вам за кару Выгнала нас на папас! — Гэтакі вецер і хмара Кідаюць хаце адказ. I ўзноў завыў вецер жудка, Дождж пачаў сцёбаць сільней... А там пад пушчай ціхутка Моліцца Восень далей. Знізвае пацеры Восень, Вочы ўтаропіўшы ўдаль, Жаль ёй павяўшых дакосін, Спетых дажынак ёй жаль.Crazy Explosive 2017 PK Low

Усе аўтары